Statut

(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 11/2006 Walnego Zgromadzenia z dnia 24.05.2006r)

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 ze zm.) tworzy się POLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW DŹWIGÓW, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

1. Pod określeniem „Producentów Dźwigów” rozumie się Producentów Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych.

§ 3

1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Warszawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie jest samorządne i niezależne w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

§ 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń, stowarzyszeń i organizacji o tym samym, lub podobnym zakresie działania.

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia. Sposoby i formy ich realizacji.

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego zastosowania urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych, zwanych dalej „dźwigi”.
 2. Inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego w przemyśle dźwigowym.
 3. Inicjowanie współpracy w stwarzaniu i poprawianiu warunków dla projektowania, produkowania, montażu i serwisowania dźwigów.
 4. Promowanie i ochranianie interesów wytwórców dźwigów, przy szczególnym uwzględnieniu przepisów dotyczących konkurencji.
 5. Wykonywanie analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z produkcją i eksploatacją dźwigów.
 6. Analizowanie rozwoju przemysłu dźwigów i wskazywanie źródeł jego finansowania.
 7. Prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 8. Współpraca z Urzędami i innymi organizacjami w zakresie regulacji prawnych i normatywnych dotyczących dźwigów.
 9. Rozwijanie i promowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia i osobami trzecimi na zasadach zgodnych z etyką i celami Stowarzyszenia.
 10. Zmierzanie do osiągania jak najwyższej jakości produkcji i usług oraz wnioskowanie do właściwych urzędów państwowych o ustanowienie niezbędnych norm jakościowych w R.P. dla poprawy jakości produkcji i usług dla dobra użytkowników i przede wszystkim dla ich bezpieczeństwa.
 11. Reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej wobec organów władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz innych organizacji.
 12. Aktywna współpraca w zakresie ustanawiania i stosowania norm w przemyśle dźwigowym, włączając w to udział Stowarzyszenia w międzynarodową i regionalną współpracę normalizacyjną.
 13. Wspieranie inicjatyw w zakresie szkolenia i promowania kadr przemysłu dźwigowego.

§ 8

Środkami działania są:

1. Wszelka działalność mająca na celu realizację działań wymienionych w § 7, zgodna z interesami członków Stowarzyszenia, będzie realizowana przez:

 1. Reprezentowanie interesów członków.
 2. Prowadzenie lobbingu, mającego na celu poprawienie warunków funkcjonowania firm z branży przemysłu dźwigowego oraz ogólnie rozumianej branży budowlanej, wobec organów rządowych, ustawodawczych oraz samorządowych.
 3. Współpracę z organizacjami krajów Unii Europejskiej i innych krajów, o podobnych celach działania.
 4. Propagowanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego.
 5. Współpraca z samorządami, firmami i innymi podmiotami w zakresie efektywnego wykorzystania funduszy.
 6. Działania mające na celu racjonalną i bezpieczną eksploatację dźwigów.
 7. Zaopatrywanie członków w materiały, analizy i opracowania; oraz ich szkolenie.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i szkoleń, w szczególności w zakresie wskazanym na podstawie rozporządzenia z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z dnia 22 października 1997 r.):
  1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14)
  2. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z)
  3. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)
  4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
  5. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z)

2. Stosowanie się do zasad Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów (ELA), którego naczelną obowiązującą zasadą jest ścisłe przestrzeganie wszelkich właściwych regulacji antymonopolowych oraz przepisów o ochronie konkurencji, w tym prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego każdego Państwa Członkowskiego. Regulacje antymonopolowe oraz przepisy o ochronie konkurencji są bardzo złożone a brak dostosowania się do nich stanowi dla ELA i jej członków naruszenie o charakterze poważnym i istotnym. Dlatego członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Dźwigów, które jest członkiem ELA, pociąga za sobą konieczność rygorystycznego przestrzegania pewnych zasad i przepisów. Kodeks etyczny ma na celu krótkie podsumowanie, czego oczekuje się od członków ELA i ich przedstawicieli zaangażowanych w działalność ELA. Przedstawiciele członków uczestniczący w spotkaniach powinni otrzymać i zapoznać się ze Statutem ELA, jak i niniejszym Kodeksem etycznym.

 1. Przedstawiciele członków nie powinni brać udziału w żadnym spotkaniu, chyba że wcześniej otrzymają porządek obrad. Przedstawiciele powinni przechowywać w aktach zarówno porządek obrad, jak i protokół z każdego spotkania w postaci przekazanej przez sekretarza.
 2. Omawianiu podczas spotkań powinny podlegać tylko tematy związane z celami Stowarzyszenia, tzn. jakość i bezpieczeństwo produktów, nowe regulacje, kodeks oraz najczęstsze problemy, zmiany w zakresie odpowiedzialności za produkt oraz statystyka wypadków, dane statystyczne na temat sprzętu i usług związanych z dźwigami oraz windami, szkolenie personelu odpowiedzialnego za instalację i utrzymanie itd.
 3. Nigdy nie należy omawiać ani wymieniać, w sposób formalny ani nieformalny, przed, podczas ani po spotkaniach, żadnych informacji ani dokumentów poświęconych następującym bądź podobnym tematom:
  1. Bojkot spółek niebędących członkami stowarzyszenia krajowego i/lub bojkot ich klientów lub dostawców.
  2. Podział rynku.
  3. Mechanizmy zaopatrzenia.
  4. Ceny, mechanizmy ustalania cen lub terminy zmian cen.
  5. Decyzje o złożeniu bądź powstrzymaniu się od złożenia oferty na dostawę produktów lub usług.
  6. Wielkości sprzedaży poszczególnych członków stowarzyszenia krajowego.
  7. Decyzje inwestycyjne i/lub wydatki z zakresu badań i rozwoju poszczególnych członków stowarzyszenia krajowego.

3. Jeżeli ktokolwiek rozpocznie rozmowy na jeden z powyższych tematów, należy zaprotestować, przywołać zasady ELA w kwestii przestrzegania przepisów antymonopolowych oraz opuścić spotkanie. Należy także skontaktować się z działem prawnym i/lub osobą w stowarzyszeniu, która zatwierdziła oddelegowanie na dane spotkanie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki, utrata członkowstwa.

§ 9

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie:

 1. Zwyczajni.
 2. Wspierający.
 3. Honorowi.

§ 10

1. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podjęli uchwałę o jego założeniu na zebraniu założycielskim stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z chwilą jego zarejestrowania. Osoby przystępujące do Stowarzyszenia po jego zarejestrowaniu stają się członkami z chwilą ich przyjęcia do Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, którego działalność zawodowa wiąże się z dźwigami, posiadający rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Cudzoziemcy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce lub za granicą, mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach jak w punkcie 1.

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia.
 3. Korzystać ze świadczeń Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:

 1. Czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, w tym do brania udziału z zebraniach Stowarzyszenia.
 2. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Uiszczenia opłaty wpisowej w określonej wysokości.
 4. Regularnego opłacania składek w określonej wysokości.

§ 14

1. Przyjęcia na członka do Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, przy zwyczajnej większości głosów, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków Stowarzyszenia i po opłaceniu opłaty wpisowej.

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia za pisemnym trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez członka, złożonym w Biurze Stowarzyszenia.
 2. Wystąpienia bez zachowania okresu wypowiedzenia z inicjatywy członka, za zgodą Zarządu.
 3. Wykluczenia.

2. Ustanie członkostwa z przyczyny wymienionej w pkt.1.2 stwierdza uchwała Zarządu.

3. Ustanie członkostwa na skutek wykluczenia może nastąpić w razie naruszenia Statutu, a w szczególności w razie nie wypełniania obowiązków przewidzianych w § 13 Statutu, lub uchwał władz Stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej 2/3 głosów.

§ 16

1. Wygaśnięcie członkostwa następuje również w wypadku śmierci osoby fizycznej – członka Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie dźwigów.

2. Spółki pod firmą: KONE sp. z o.o., OTIS Sp. z o.o., Schindler Polska Sp. z o.o., Thyssen Lift Service Sp. z o.o. stają się członkami wspierającymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 18

1. Przyjęcie osoby prawnej na członka wspierającego następuje po decyzji Zarządu Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym przy zwyczajnej większości głosów na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej chęć wstąpienia oraz wsparcia finansowego.

2. Wsparciem finansowym w zrozumieniu postanowień niniejszego Statutu jest spełnianie jakiegokolwiek świadczenia majątkowego, którym może być także świadczenie opisane w § 36 ust. 1.

§ 19

1. Członek wspierający ma prawo do korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia w granicach określonych przez jego władze. Członek wspierający nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego do władz spółki.

§ 20

1. Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego – ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnego oświadczenia, złożonego w Biurze Stowarzyszenia.
 2. Wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności, utratą osobowości prawnej lub zaniechania poparcia finansowego przez okres 6 miesięcy.
 3. Wykluczenia.
 4. Wszczęcia przez sąd procedury likwidacji, upadłości, lub w razie przejęcia przedsiębiorstwa przez inny podmiot.

2. Od uchwały Zarządu podjętej w przedmiocie ust. 1. pkt. 1.3. przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

3. Postanowienia § 15 ust.3 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, Polak lub cudzoziemiec, o szczególnych zasługach na rzecz branży dźwigowej w R.P.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie uchwałą podjętą na wniosek Zarządu większością co najmniej 2/3 głosów.

§ 22

1. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, o ile szczególne przepisy nie stanowią inaczej, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

2. Członkowi honorowemu nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

Rozdział IV

Władze Stowarzysznia i ich kompetencje.

§ 23

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Władze Stowarzyszenia działają na podstawie Statutu i uchwalonych przez siebie regulaminów.

3. Regulaminy pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie.

§ 24

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.

§ 25

1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Zatwierdzanie projektu budżetu Stowarzyszenia na kolejny rok.
 2. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Stowarzyszenia.
 3. Ocena pracy zarządu oraz przyjmowanie i akceptacja sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku i pokryciu strat.
 6. Udzielanie absolutorium Zarządowi za miniony rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Udzielanie pokwitowania dla Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
 11. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
 12. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 13. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych.
 14. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 15. Uchylanie uchwał Zarządu.
 16. Podejmowanie uchwały o wykluczeniu członka.
 17. Podejmowanie uchwał dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych.
 18. Podejmowanie uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie majątku Stowarzyszenia.

§ 26

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków z ważnych powodów w każdym czasie.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków na żądanie:

 1. Komisji Rewizyjnej.
 2. Zarządu.
 3. Co najmniej 50% Członków Stowarzyszenia.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Zebrania Członków, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną członków na 14 dni przed datą zebrania. W zawiadomieniu można przewidzieć możliwość zwołania Walnego Zebrania w tym samym dniu w drugim terminie.

5. Członkowie mający prawo głosu mogą głosować osobiście bądź przez pełnomocnika.

6. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie członków może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w trybie określonym w §26 pkt.4, jak również w sprawach zgłoszonych później, o ile na mocy uchwały Zebrania sprawy te zostaną objęte porządkiem obrad.

7. Walne lub Nadzwyczajne Zebranie członków może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub je odroczyć, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

§ 27

1. Uchwały Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Zebrania Członków podejmowane są w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów członków zwyczajnych, przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że poszczególne §§ stanowią inaczej.

2. Uchwały Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Zebrania Członków podejmowane są w drugim terminie, bez względu na liczbę osób obecnych.

§ 28

1. Członkowie honorowi i zaproszeni goście mają głos doradczy.

§ 29

1. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

 1. Prezes.
 2. Członkowie wybrani przez Walne Zebranie.

2. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 5 osób.

3. Procedura wyboru Zarządu:

 1. Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. W odrębnym tajnym głosowaniu spośród członków Zarządu wybierany jest Prezes Stowarzyszenia.

4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje go na zewnątrz.

5. Uchwały Zarządu zapadają w obecności Prezesa.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w kwartale i są zwoływane przez przynajmniej dwóch Członków Zarządu.

§ 30

1. Zarząd upoważniony jest do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia określonych przez Walne Zebranie.

§ 31

1. Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie w tym do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona.

§ 32

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Ustanawianie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich.
 3. Wykreślanie członków zwyczajnych i wspierających, na warunkach określonych niniejszym Statutem.
 4. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o przyznanie członkostwa honorowego.
 5. Powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Stowarzyszenia wraz z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów tych jednostek.
 6. Rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami.

§ 33

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa.

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z nie więcej niż 5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna jest powoływana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.

3. Przynajmniej raz do roku Komisja Rewizyjna składa sprawozdania ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem po przeprowadzeniu kontroli oraz jest zobowiązana do składania wniosku o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Wybór Władz

§ 35

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia są powszechne i bezpośrednie.

3. Wszyscy członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze.

4. Ordynację wyborczą do władz Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie.

5. W razie niemożliwości pełnienia funkcji członka władz jego miejsce we władzach zastępuje osoba kandydująca do tej władzy, która otrzymała podczas wyborów kolejno najwięcej głosów.

6. Ilość osób uzupełniających władze Stowarzyszenia nie może przekraczać 1/3 składu osobowego tych władz.

Rozdział VI

Gospodarka Stowarzyszenia.

§ 36

1. Dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenie może dysponować majątkiem uzyskanym w drodze:

 1. Wpisowego i składek członków zwyczajnych.
 2. Składek członków wspierających.
 3. Darowizn, spadków i zapisów.
 4. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
 5. Własnej działalności gospodarczej.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.

3. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.

§ 37

1. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

2. Decyzje o przekazywaniu, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości Stowarzyszenia należy do kompetencji Walnego Zebrania członków, a decyzje dotyczące środków trwałych wymagają zgody Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Biuro Stowarzyszenia.

§ 38

1. Zarząd do obsługi Stowarzyszenia może utworzyć Biuro Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia określa Regulamin Pracy Biura Stowarzyszenia.

3. Pracą Biura Stowarzyszenia kieruje Sekretarz Generalny zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia i uchwałami organów Stowarzyszenia.

4. Stosunek pracy z Sekretarzem Generalnym nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.

5. Czynności prawne w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Stowarzyszenia dokonuje Sekretarz Generalny.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe.

§ 39

1. Zmiany w Statucie mogą następować uchwałą Walnego Zebrania członków, podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków.

§ 40

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 50% liczby członków.

§ 41

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

§ 42

1. Niniejszy statut uchwalony został na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu ... w Warszawie i podlega rejestracji sądowej.

Cele Członkowie PSPD Oferta